Kontroly a zkoušky bezpečnosti provozu stavebních a těžebních strojů

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. požaduje provádět nejméně 1x za 12 měsíců (pokud není Návodem k obsluze nebo normovými hodnotami stanoveno jinak) kontroly bezpečnosti provozu zařízení. Rozsah kontroly je zpravidla určován místním provozním předpisem provozovatele zařízení. Vyhláška ČBÚ č. 392/2003 Sb. stanovuje lhůty k provádění periodických zkoušek mobilních strojních zařízení 1 x za 6 měsíců a jiných strojních zařízení 1 x za 12 měsíců. Náplň zkoušek určuje Příloha citované vyhlášky. Uvedené předpisy nestanoví kvalifikaci osob k provádění kontrol a zkoušek zařízení.

 

Provedeme kontrolu nebo zkoušku zařízení a zpracujeme dokumentaci dle požadavků výše uvedených předpisů.