Práce v prevenci rizik BOZP

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví. Tato rizika je povinen soustavně vyhledávat, hodnotit a přijímat opatření k jejich odstranění nebo snížení na přijatelnou úroveň. O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních musí vést dokumentaci.

Zaměstnává-li do 25 zaměstnanců může zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik sám – je-li k tomu způsobilý, nad 25 zaměstnanců musí být odborně způsobilý nebo odborně způsobilou osobu v BOZP pro tyto práce zajistit. Neexistuje jednotná metodika hodnocení rizik a je vždy na hodnotiteli, aby přehledným a pokud možno jednoduchým způsobem zhodnotil zjištěná rizika a stanovil vyhovující a ekonomicky přijatelná opatření na omezení rizik a splnění požadavků Zákoníku práce.

Vaše pracoviště navštívíme, prohlédneme, vyhodnotíme rizika a po konzultaci s Vámi navrhneme opatření a zajistíme potřebnou dokumentaci.